Miestne zastupiteľstvo - 11. zasadnutie 10.12.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 6. 6.Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2020

 7. 7.Návrh VZN č. ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018

 8. 8.Návrh nájomnej zmluvy medzi MČ Bratislava-Rača a ŽSR vo veci prenájmu pozemkov v lokalite Rača-Východné

 9. 9.Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2 v k.ú. Rača v správe Železníc Slovenskej republiky - miesta pre bicykle

 10. 10.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii, súp. č. 6123, Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava-Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa - lekári a lekáreň

 12. 12.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa – Anna Kvasňovská – Salón Sunny

 13. 13.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Kadnárovej ul. č. 51 – 55 (Slovenská pošta) ako prípad hodný osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v Kultúrnom stredisku Žarnovická ako prípad hodný osobitného zreteľa – Mgr. Martina Kubicová – mana

 15. 15.Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača na roky 2020-2024

 17. 17.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 55 na Cyprichovej ulici 3

 18. 18.Návrh na pridelenie dvoch miest v ubytovni pre Hestia, n.o.

 19. 19.Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný osobitného zreteľa – OZ Kengura

 20. 20.Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný osobitného zreteľa – OZ FK Rača

 21. 21.Návrh plánu sobášných dní v roku 2020 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 22. 22.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 23. 23.Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie sú poslancami

 24. 24.Návrh Rokovacieho poriadku stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača vrátane návrhu rámcovej náplne práce stálych komisií

 25. 25.Návrh na vystúpenie mestskej časti Bratislava-Rača ako člena zo Združenia miest a obcí Slovenska

 26. 26.Návrh na prenájom časti budovy školy na adrese Plickova 9 vrátane areálu a telocvične v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 27. 27.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020

 28. 28.Správa o výsledku kontroly zabezpečenia záujmov mestskej časti Bratislava-Rača v uzatváraných zmluvách o dielo s dôrazom na využívanie inštitútu zmluvnej pokuty ako osobitného zabezpečovacieho prostriedku pre prípad porušenia zmluvne dohodnutých povinností za rok 2017 a 2018

 29. 29.Správa o výsledku kontroly spôsobu výberu a použitia poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2017 za rok 2018

 30. 30.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 31. 31.Interpelácie

 32. 32.Rôzne

 33. 33.17.30 – 18.00 hod – vystúpenie obyvateľov

 34. 34.Záver