Bod č. 9

Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2 v k.ú. Rača v správe Železníc Slovenskej republiky - miesta pre bicykle


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.