Bod č. 14

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v Kultúrnom stredisku Žarnovická ako prípad hodný osobitného zreteľa – Mgr. Martina Kubicová – mana


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.