Bod č. 7

Návrh VZN č. ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.