Bod č. 10

Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii, súp. č. 6123, Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava-Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.