Miestne zastupiteľstvo - 6. zasadnutie 12.12.2017

 • 12. decembra 2017, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [38.05 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Voľba člena Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 4. 4.Informácia o plnení uznesení

 5. 5.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2017

 6. 6.Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018

 7. 7.Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 2240 v k.ú. Rača na ulici Knižková cesta, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 242

 9. 9.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici

 10. 10.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/76 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 11. 11.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018 a obdobie 2019-2020. Stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu rozpočtu na rok 2018 a obdobie 2019 – 2020

 14. 14.Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - MUDr. Ľudmila Jarábková

 15. 15.Návrh na predčasné ukončenie prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 - MUDr. Milota Mádelová

 16. 16.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 17. 17.Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 18. 18.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/932 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 19. 19.Návrh na zmenu predmetu podnájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ulici

 20. 20.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 21. 21.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava- Rača, nájomného bytu č. 15 na Cyprichovej ul. 92

 22. 22.Návrh na predaj kolesového traktora Zetor 5211, EČ: BA – 403AA

 23. 23.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018

 24. 24.Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2016

 25. 25.Správa o výsledku kontroly pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača

 26. 26.Správa o výsledku kontroly používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015, 2016

 27. 27.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2018 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 28. 28.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača

 29. 29.Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača a členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača

 30. 30.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 31. 31.Interpelácie

 32. 32.Rôzne

 33. 33.- 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 34. 34.Záver.