Bod č. 16

Návrh na prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.