Bod č. 7

Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 2240 v k.ú. Rača na ulici Knižková cesta, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.