Bod č. 12

Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.