Bod č. 14

Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - MUDr. Ľudmila Jarábková


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.