Bod č. 19

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 6. zasadnutie 12.12.2017
  • Prekladatelia: 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Návrh na zmenu predmetu podnájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ulici


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.