Miestne zastupiteľstvo - 4. zasadnutie 04.07.2017

 • 4. júla 2017, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [35.8 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 5. 5.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ... /2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby

 6. 6.Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

 7. 7.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 8. 8.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 976/2 na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33 v k.ú. Rača, lokalita Cyprichova ul., v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na ukončenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí bytového domu Cyprichova ul. 1 pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. Návrh na prenájom časti nebytového priestoru na prízemí bytového domu na Cyprichovej ul. 1 pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.

 11. 11.Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/8, 17374/14 a 17374/95, a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108, a podielu 2/24 na pozemku parc. č. 17374/112 na ul. A. Murína v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na prevod pozemku parc. č. 724/3 v k.ú. Rača na ul. Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 14. 14.Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 283/11/04/17/P zo dňa 11.04.2017 na predaj pozemku parc. č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 15. 15.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a 18 v k.ú. Rača, lokalita Pekná cesta, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov na rekonštrukciu interiéru Nemeckého kultúrneho domu a jeho ďalšieho využitia

 17. 17.Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 4784/145 v k. ú. Rača na Dopravnej ul.

 18. 18.Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy č. .../2017 z ....... 2017 o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl. m. SR Bratislavy

 19. 19.Informácia o odpredaji bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 20. 20.Správa o výsledku kontroly procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17

 21. 21.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 22. 22.Interpelácie

 23. 23.Rôzne

 24. 24.Informácia o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na Černockého ul.

 25. 25.17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 26. 26.Záver