Bod č. 11

Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/8, 17374/14 a 17374/95, a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108, a podielu 2/24 na pozemku parc. č. 17374/112 na ul. A. Murína v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.