Bod č. 14

Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 283/11/04/17/P zo dňa 11.04.2017 na predaj pozemku parc. č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.