Bod č. 9

Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33 v k.ú. Rača, lokalita Cyprichova ul., v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.