Miestne zastupiteľstvo - 1. zasadnutie 28.02.2017

 • 28. februára 2017, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [35.16 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017

 5. 5.Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukciu miestnych komunikácií v správe MČ, vybudovanie verejného športoviska areáli ZŠ na Tbiliskej ul.

 6. 6.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č..../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača

 7. 7.Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na predaj pozemku parc. č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/924 a 926-951 v záhradkárskej oblasti Staviteľská ulica, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 674/47, 513/4 a 674/162 v k.ú. Rača z dôvodu umiestnenia reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 221/25/10/16/P zo dňa 25.10.2016 na odpredaj nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2016

 13. 13.Návrh na zaradenie Zariadenia školského stravovania, ako súčasti Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, Bratislava do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR v školskom roku 2018/2019

 14. 14.Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

 15. 15.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2016

 16. 16.Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača čistopis, jún 2016

 17. 17.Informácia o stave obstarávania územných plánov zón

 18. 18.Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v MČ Bratislava-Rača za rok 2016

 19. 19.Informácia o vydaní dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2 s účinnosťou od 01. februára 2017

 20. 20.Rôzne, Informatívny materiál – Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Rača v roku 2016

 21. 21.Interpelácie

 22. 22.Záver