Bod č. 8

Návrh na predaj pozemku parc. č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.