Bod č. 9

Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/924 a 926-951 v záhradkárskej oblasti Staviteľská ulica, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.