Bod č. 10

Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 674/47, 513/4 a 674/162 v k.ú. Rača z dôvodu umiestnenia reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.