Miestne zastupiteľstvo - 20. zasadnutie 15.12.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 7/2020

 5. 5.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018 a VZN č. 1/2019

 6. 6.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 7. 7.Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Základnej školy, Tbiliská 4

 8. 8.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

 9. 9.Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 286/29/09/20/P

 10. 10.Návrh na prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Peknej ceste 9,11 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Rodinné centrum Ráčik)

 11. 11.Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Renáta Pörsöková – REN IG)

 12. 12.Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Women´s Health s. r. o.)

 13. 13.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3, 6, v k.ú. Rača

 14. 14.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/3 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 15. 15.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/4 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 903 v suteréne bytového domu na ul. Pekná cesta 3,5, Bratislava-Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Klub historických vozidiel Rača)

 17. 17.Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, k.ú. Rača v stave C KN časti pozemkov parc. č. 891/305 a 891/306, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 18. 18.Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 19. 19.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2020

 20. 20.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020

 21. 21.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023 a Stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 2022-2023

 22. 22.Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2021

 23. 23.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis

 24. 24.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o priestory bývalej kotolne v základnej škole Plickova ul. č. 9, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 25. 25.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 132/05/11/19/P

 26. 26.Návrh na predĺženie platnosti PHSR mestskej časti Bratislava-Rača

 27. 27.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2020 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 28. 28.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 29. 29.Petícia za odstránenie osadenia dopravného značenia zákaz zastavenia pred domami na Karpatskom námestí 27 až 29

 30. 30.Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2018 až I. polrok 2020

 31. 31.Správa o výsledku kontroly výdavkov mestskej časti Bratislava-Rača vynaložených v súvislosti s uskutočnením akcie Vinobranie 2019

 32. 32.Správa o výsledku kontroly hospodárenia Dobrovoľného hasičského zboru zriadeného mestskou časťou Bratislava-Rača

 33. 33.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021

 34. 34.Informácia o vybavení interpelácií

 35. 35.Interpelácie

 36. 36.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 37. 37.Záver