Bod č. 5

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018 a VZN č. 1/2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.