Bod č. 16

Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 903 v suteréne bytového domu na ul. Pekná cesta 3,5, Bratislava-Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Klub historických vozidiel Rača)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.