Bod č. 24

Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o priestory bývalej kotolne v základnej škole Plickova ul. č. 9, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.