Bod č. 10

Návrh na prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Peknej ceste 9,11 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Rodinné centrum Ráčik)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.