Bod č. 13

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3, 6, v k.ú. Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.