Bod č. 30

Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2018 až I. polrok 2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.