Miestne zastupiteľstvo - 7. zasadnutie 15.12.2015

 • 15. decembra 2015, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2016

 5. 5.Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2016 a obdobie 2017 – 2018. Stanovisko miestneho kontrolóra

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rača č. ...../2015 z 15. decembra 2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mestskej časti Bratislava - Rača č. 7/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 7. 7.Návrh na zrušenie uznesenia (č. UZN 80/22/09/15/P) zo zasadnutia MZ MČ Bratislava – Rača, konaného dňa 22.09.2015

 8. 8.Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 9. 9.Návrh na výmenu obecného nájomného bytu v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 10. 10.Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 11. 11.Návrh na prenájom pozemkov pod futbalovým štadiónom a budovou na Černockého ul. Futbalovému klubu Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 12.Kontrolná činnosť miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Rača k 30.11.2015

 13. 13.Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Rača na obdobie 2016 - 2021

 14. 14.Návrh termínov plánu sobášnych dní v roku 2016 na Matričnom úrade MČ Bratislava - Rača

 15. 15.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2016, návrh termínov stretnutí poslancov MZ s obyvateľmi mestskej časti

 16. 16.Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 27.10.2015

 17. 17.Interpelácie + Informácia o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na Černockého ul.

 18. 18.Rôzne + Informácia o bezplatnej právnej poradni pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava – Rača

 19. 19.Záver