Bod č. 6

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rača č. ...../2015 z 15. decembra 2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mestskej časti Bratislava - Rača č. 7/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.