Miestne zastupiteľstvo - 9. zasadnutie 13.12.2016

 • 13. decembra 2016, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [34.89 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Správa z vykonanej kontroly hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.

 5. 5.Správa z vykonanej kontroly prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava-Rača

 6. 6.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017

 7. 7.Návrh na zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, Bratislava do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR v školskom roku 2018/2019

 8. 8.Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 9. 9.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača na roky 2017-2019

 10. 10.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2016

 11. 11.Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2017

 12. 12.Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 a obdobie 2018 – 2019

 13. 13.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

 14. 14.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Bratislava-Rača

 15. 15.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Rača

 16. 16.Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/16 na Stupavskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle

 17. 17.Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/22 na Stupavskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle

 18. 18.Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka v ZS

 19. 19.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/9 v areáli ZŠ Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 20. 20.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2017 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 21. 21.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Detvianskej 12 v Bratislave, súp. č. 6840, postavená na pozemku registra „C“ parc. č. 745/2 k. ú. Bratislava-Rača, LV č. 1, pre Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika na Slovensku so sídlom Detvianska 12 v Bratislave

 23. 23.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 24. 24.Interpelácie

 25. .17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov

 26. 25.Rôzne

 27. 26.Záver.