Bod č. 19

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/9 v areáli ZŠ Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.