Bod č. 17

Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/22 na Stupavskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.