Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Detvianskej 12 v Bratislave, súp. č. 6840, postavená na pozemku registra „C“ parc. č. 745/2 k. ú. Bratislava-Rača, LV č. 1, pre Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika na Slovensku so sídlom Detvianska 12 v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.