Bod č. 16

Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/16 na Stupavskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.