Miestne zastupiteľstvo - 8. zasadnutie 27.06.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2022/2023

 5. 5.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 6. 6.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2022

 7. 7.Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2022

 8. 8.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2022

 9. 9.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2022

 10. 10.Výročná správa o činnosti a hospodárení terénnej sociálnej služby za rok 2022

 11. 11.Návrh na doplnenie strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2020-2024

 12. 12.Návrh stanoviska MZ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o nájme bytov

 13. 13.Návrh na prenájom ZŠ Plickova 9 zapísanej na LV č. 1628, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4778/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) pozemku parc. č. 17386/15, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 16. 16.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (EndoHep, s. r. o.)

 17. 17.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytového priestoru v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (DIABEDA s.r.o.)

 18. 18.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (32TEETH, s.r.o.)

 19. 19.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Suburbia s. r. o.)

 20. 20.Návrh na prevod pozemku parc. č. 4741/2, zapísaného na LV č. 10465 a pozemkov parc. č. 4741/5, 6, 11-19, 22 a 23, zapísaných na LV č. 3958, ako prípad hodný OZ

 21. 21.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022, ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9

 22. 22.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača

 23. 23.Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 83/28/03/23/P

 24. 24.Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 523/03/05/22/P a Návrh na schválenie projektového zámeru a predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

 25. 25.Návrh na zmenu člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r. o.

 26. 26.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 27. 27.Poslanecký návrh na určenie mesačného platu starostu mestskej časti Bratislava-Rača

 28. 28.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2022 - informácia

 29. 29.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
  b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2022

 30. 30.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2024 a obdobie 2025-2026

 31. 31.Návrh na dočasné menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava- Rača

 32. 32.Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ

 33. 33.Správa o výsledku kontroly evidencie nehnuteľného majetku – pozemkov v majetku mestskej časti Bratislava-Rača

 34. 34.Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

 35. 35.Interpelácie

 36. 36.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 37. 37.Záver

 38. 38.5a. Vložený bod 5a - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996