Bod č. 20

Návrh na prevod pozemku parc. č. 4741/2, zapísaného na LV č. 10465 a pozemkov parc. č. 4741/5, 6, 11-19, 22 a 23, zapísaných na LV č. 3958, ako prípad hodný OZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.