Bod č. 15

Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) pozemku parc. č. 17386/15, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.