Komisia finančná a majetková - 14. zasadnutie 23.11.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 3. 3.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis
  a. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok

 4. 4.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/3 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 5. 5.Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/4 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 6. 6.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul.č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Women´s Health s. r. o.)

 7. 7.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul.č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Renáta Pörsöková – REN IG)

 8. 8.Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na prenájom nebytových priestorov v hasičskej zbrojnici na Detvianskej ul. č. 12, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR)

 10. 10.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v bytovom dome na Peknej ceste 9,11 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Rodinné centrum Ráčik)

 11. 11.Návrh Zásad hospodárenia s majetkom MČ Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy MČ Bratislava-Rača

 12. 12.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 7/2020

 13. 13.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 14. 14.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2020

 15. 15.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 16. 16.Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2021

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver