Bod č. 6

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul.č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Women´s Health s. r. o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.