Bod č. 9

Návrh na prenájom nebytových priestorov v hasičskej zbrojnici na Detvianskej ul. č. 12, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.