Bod č. 8

Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.