Bod č. 12

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 7/2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.