Rada miestneho zastupiteľstva - 5. zasadnutie 20.06.2023

 • 20. júna 2023, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [36.91 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2022/2023

 3. 3.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 4. 4.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2022

 5. 5.Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2022

 6. 6.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2022

 7. 7.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2022

 8. 8.Výročná správa o činnosti a hospodárení terénnej sociálnej služby za rok 2022

 9. 9.Návrh stanoviska MZ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o nájme bytov

 10. 10.Návrh na doplnenie strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roku 2020-2024

 11. 11.Návrh na prenájom ZŠ Plickova 9 zapísanej na LV č. 1628, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4778/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) pozemku parc. č. 17386/15, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (EndoHep, s. r. o.)

 15. 15.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytového priestoru v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (DIABEDA s.r.o.)

 16. 16.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (32TEETH, s.r.o.)

 17. 17.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Suburbia s. r. o.)

 18. 18.Návrh na prevod pozemkov registra parc. č. 4741/11-19, 22 a 23, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 19. 19.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022, ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9

 20. 20.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača

 21. 21.Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 83/28/03/23/P

 22. 22.Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 523/03/05/22/P a Návrh na schválenie projektového zámeru a predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy

 23. 23.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2022 - informácia

 24. 24.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 25. 25.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
  a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
  b. Správa nezávislého audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2022

 26. 26.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2024 a obdobie 2025-2026