Miestne zastupiteľstvo - 8. zasadnutie 17.09.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Nastúpenie náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača

 4. 4.Správa o bezpečnosti za rok 2018 - informácia o stave ochrany verejného poriadku a zabezpečovania bezpečnosti občanov obvodným oddelením Policajného zboru Bratislava Rača a informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača

 5. 5.Návrh na doplnenie členov do stálych komisií pri miestom zastupiteľstve, členov Rád škôl

 6. 6.Informácia o plnení uznesení

 7. 7.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2019

 8. 8.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019

 9. 9.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2020 a obdobie 2021-2022

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť šport

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť kultúra

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť životné prostredie

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť školstvo

 14. 14.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť sociálne veci

 15. 15.Návrh bodového hodnotenia kritérií na pridelenie obecného nájomného bytu

 16. 16.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 61 na ulici Žarnovická 1 v Bratislave

 17. 17.Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská

 18. 18.Správa o výsledku kontroly prijímania detí do materských a základných škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Rača

 19. 19.Správa o výsledku kontroly zmlúv o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľská služba

 20. 20.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom stredisku Žarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Bratislavská šachová akadémia

 21. 21.Návrh na prenájom pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky vinohradnícky spolok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 22. 22.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. 12 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 23. 23.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v dome služieb Dopravná 57

 24. 24.Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.09.2019

 25. 25.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 26. 26.Interpelácie

 27. 27.Rôzne

 28. .17.30 – 18.00 hod – vystúpenie obyvateľov

 29. 28.Záver