Bod č. 21

Návrh na prenájom pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky vinohradnícky spolok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.