Miestne zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 26.03.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača aaa

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Návrh smernice starostu mestskej časti Bratislava–Rača č. .../2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia MČ Bratislava-Rača

 4. 4.Informácia o vykonanej inventarizácií majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2018

 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť sociálne veci

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť školstvo

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť šport

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť kultúra

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť životné prostredie

 10. 10.Návrh na zmenu nájomcu predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 11. 11.Návrh na prenájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 a pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 2JTI, s.r.o.

 12. 12.Návrh na prenájom pozemkov v záhradkárskej osade Močiar

 13. 13.Návrh na prevod pozemku parc. č. 433/10 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 14. 14.Lokalita Táborky – Huštekle vymedzenie územia na spracovanie územného plánu zóny

 15. 15.Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie sú poslancami

 16. 16.Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2019

 17. 17.Správa z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018

 18. 18.Petícia proti výstavbe bytového domu so štartovacími bytmi a s ním súvisiacou výstavbou parkovacích a odstavných plôch na Dopravnej ulici, Bratislava – 18.00 hod (18:00)

 19. 19.Interpelácie

 20. 20.Rôzne

 21. .17.30 – 18.00 hod – vystúpenie obyvateľov

 22. 21.Záver