Bod č. 17

Správa z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.