Bod č. 11

Návrh na prenájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 a pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 2JTI, s.r.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.