Miestne zastupiteľstvo - 17. zasadnutie 30.06.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie MŠ Novohorská

 5. 5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2020

 6. 6.Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ

 7. 7.Informácia o výsledku vyhlásenej „Dobrovoľnej zbierky na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO“

 8. 8.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 04.07.2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 2/2019

 9. 9.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2019/2020

 10. 10.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2019

 11. 11.Výročná správa Denného stacionára pre seniorov na Plickovej 18 v Bratislave za rok 2019

 12. 12.Výročná správa Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2019

 13. 13.Návrh Štatútu a Ubytovacieho poriadku ubytovne na ul. Kadnárova 94 a 100

 14. 14.Návrh na odpustenie dlhu Ateliéru Šikula v nebytových priestoroch v dome služieb na Dopravnej 57

 15. 15.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (Goba s.r.o.)

 16. 16.Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Námestí A. Hlinku 3, ako prípad hodný OZ (Terroir Rača)

 17. 17.Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova. Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 18. 18.Žiadosť o odpustenie nájomného - hromadná žiadosť nájomníkov ZS Tbiliská

 19. 19.Zámer na kompenzáciu nájomného majiteľom prevádzok pôsobiacich v priestoroch prenajatých mestskou časťou Bratislava-Rača počas obdobia opatrení v súvislosti s koronavírusom

 20. 20.Návrh na prenájom častí pozemkov registra C KN parc. č. 1537/11 a parc. č. 1486/5 v k.ú. Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Slovnaft BAjk

 21. 21.Návrh na uzatvorenie Súhrnnej dohody o vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov a vzájomných práv a povinností v súvislosti s „Obytným súborom Rínok Rača“

 22. 22.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2019 - informácia

 23. 23.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 24. 24.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 25. 24.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 26. 25.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2021 a obdobie 2022-2023

 27. 26.Interpelácie

 28. 27.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 29. 28.Záver