Komisia finančná a majetková - 5. zasadnutie 12.06.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

 3. 3.Informácia o aktuálnom stave pohľadávok MČ Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh na prenájom ZŠ Plickova 9 zapísanej na LV č. 1628, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 5. 5.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4778/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 6. 6.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17386/15, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 7. 7.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (EndoHep, s. r. o.)

 8. 8.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytového priestoru v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (DIABEDA s.r.o.)

 9. 9.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (32TEETH, s.r.o.)

 10. 10.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Suburbia s. r. o.)

 11. 11.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení VZN č. 6/2020

 13. 13.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2022 - informácia

 14. 14.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 15. 15.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
  a. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2022

 16. 16.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2024 a obdobie 2025-2026

 17. 17.Rôzne