Bod č. 7

Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (EndoHep, s. r. o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.